Onderzoek Transgenderwet legt enorme kloof bloot

Recent onderzoek van De Telegraaf bracht aan het licht dat Nederlanders de Transgenderwet afwijzen om met name de leeftijdsgrens. Met deze wet wordt het voor personen vanaf 16 jaar mogelijk om de vermelding van het geslacht in de geboorteakte – en ook het paspoort – te wijzigen zonder een verklaring van een deskundige. De campagne Gendertwijfel: “Dit onderzoek legt opnieuw bloot hoe groot de kloof is tussen de gewone burger en de overheid. Behalve een grondig debat en gedegen onderzoek ontbreekt ook de verbinding met de burgers.”

78% van de deelnemers aan het onderzoek van De Telegraaf is tegen de komst van de nieuwe Transgenderwet. De stelling waarop lezers mochten reageren, luidde: Is de nieuwe Transgenderwet een belangrijke stap naar erkenning van transgenders? In maart dit jaar onderzocht onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch ook al de mening van de Nederlandse burger. Net als in De Telegraaf zijn de resultaten gelijk: de Nederlander is zeer sceptisch over de nieuwe Transgenderwet.

Jongeren verdienen beter
De nieuwe Transgenderwet biedt een ‘oplossing’ voor een niet bestaand probleem. De huidige procedure biedt waarborgen tegen fouten en misbruik. Het wegnemen van die waarborgen is onnodig, onverstandig en gevaarlijk. We lopen het gevaar, zo blijkt, om al dan niet uit ideologische overwegingen te experimenteren met een kwetsbare groep (jonge) mensen die beter verdienen. We lopen tegelijk het gevaar dat we mensen die lijden rond hun geslacht en gender ervaren, niet op een zorgvuldige en goede manier te helpen. Daarom roept de campagne Gendertwijfel steeds weer op tot een grondig debat. Ook is het goed oog en oor voor de mening van burgers te houden, zodat de kloof tussen diezelfde burger en overheid niet nodeloos groter wordt.

Campagne Gendertwijfel in Den Haag weer in de lucht

JC Decaux ziet belang maatschappelijk debat

De campagne Gendertwijfel is weer te zien op de digitale abri’s in Den Haag. Exploitant JC Decaux heeft de campagne na een korte stop weer online gezet. Ze geven aan dat stoppen niet had gemogen, deze campagne is legitiem en onderdeel van het democratisch proces. De campagne Gendertwijfel reageert opgetogen: ‘Het is goed om te zien dat JC Decaux het belang van een goed en grondig maatschappelijk debat ziet. Deze houding staat haaks op de intolerante opstelling van diverse politieke fracties in ons land. Voor hen lijkt de vrijheid van meningsuiting allerminst vanzelfsprekend.’

Met het opnieuw zichtbaar zijn van de campagne Gendertwijfel zal de campagne ook geen kort geding aanspannen tegen JC Decaux.

Manifest breed ondertekend
De campagne Gendertwijfel roept met een manifest en posters op tot een fatsoenlijk, inhoudelijk debat. De posters verwijzen naar de website www.gendertwijfel.nl, waarop een manifest te lezen valt met de bezwaren tegen de nieuwe Transgenderwet. De bezwaren tegen de wet komen uit verschillende hoeken van de samenleving. Dat is ook terug te zien in het aantal ondertekenaars van het manifest: onafhankelijk journalisten, wetenschappers, (oud-)bestuurders, medici, mensen uit de GGZ en feministen.

Vrijheid van meningsuiting
In de gemeenteraden van Den Haag, Tilburg en Gouda hebben de fracties van PvdD, D66 en PvdA hun colleges opgeroepen om actie tegen de campagne te ondernemen. Het gaat zelfs zover dat op sociale media onze oproep tot discussie gepareerd wordt met oproepen tot geweld, vandalisme en een verbod. Oproepen die het belang van de campagne Gendertwijfel alleen maar onderstrepen, omdat ‘de andere mening’ niet eens te berde gebracht mag worden. De vrijheid van meningsuiting in Nederland wordt zo ernstig bedreigd.

Bedoeling
De posters verwijzen naar de website www.gendertwijfel.nl waar een manifest te vinden is waarin bezwaren tegen de nieuwe wet, vanuit verschillende hoeken van de samenleving, zijn opgesomd. De bedoeling van posters en manifest is een fatsoenlijk, inhoudelijk debat over een wet die omstreden is, slecht doordacht en in bepaalde situaties zelfs gevaarlijk. Daarom zou zorgvuldigheid voorop moeten staan, omdat het gaat over de toekomst van iedereen in Nederland, in het bijzonder van kwetsbare groepen jongeren.

Campagne Gendertwijfel overweegt kort geding tegen JC Decaux om weghalen abri’s

Sinds afgelopen maandag hangen er op 148 locaties in Nederland posters in abri’s waarin wordt opgeroepen om na te denken over de nieuwe Transgenderwet. In Den Haag heeft de exploitant van de digitale abri’s (JC Decaux) de billboards offline gehaald. Reden: de campagne wordt door de exploitant ‘transfobic’ genoemd. Een grove aanklacht, die op geen enkele wijze recht doet aan de intenties van de campagne Gendertwijfel: het debat wordt gesmoord, de tegenstanders van de nieuwe Transgenderwet worden monddood gemaakt. De campagne Gendertwijfel spant mogelijk een kort geding aan tegen JC Decaux.

Op het bedrijf dat de posters heeft geplaatst werd morele druk uitgeoefend om de posters weg te halen, excuses aan te bieden en beterschap te beloven. In de gemeenteraden van Den Haag, Tilburg en Gouda hebben de fracties van PvdD, D66 en PvdA hun colleges opgeroepen om actie tegen de campagne te ondernemen.

Bedoeling
De posters verwijzen naar de website www.gendertwijfel.nl waar een manifest te vinden is waarin bezwaren tegen de nieuwe wet, vanuit verschillende hoeken van de samenleving, zijn opgesomd. De bedoeling van posters en manifest is een fatsoenlijk, inhoudelijk debat over een wet die omstreden is, slecht doordacht en in bepaalde situaties zelfs gevaarlijk. Daarom zou zorgvuldigheid voorop moeten gaan, omdat het gaat over de toekomst van personen. 

Debat ontbreekt
Maar er komt niet echt een debat op gang. In plaats daarvan wordt onze uitnodiging tot discussie gepareerd met oproepen tot geweld, vandalisme en een verbod op onze campagne. Op Twitter en andere sociale media circuleren oproepen om de abri’s te bekladden (een oproep waaraan inmiddels op verschillende plaatsen gehoor is gegeven). Bij de Reclame Code Commissie zijn inmiddels vijftien klachten tegen onze campagne ingediend, omdat die ‘gevaarlijk’ zou zijn en zou ‘aanzetten tot discriminatie’.

Vrijheid van meningsuiting in geding
Met deze oproepen worden fundamentele burgerrechten aangetast. In een gezonde democratie mogen niet alleen de stemmen van de voorstanders maar ook die van tegenstanders van een nieuw wetsvoorstel worden geuit en gehoord. De vrijheid van meningsuiting is in het geding, en dreigt voor geweld, vandalisme en oproepen tot censuur te worden gesmoord.

Campagne gaat door
Wij verzetten ons hiertegen, laten ons door dit alles niet intimideren en zetten onze campagne voort – niet het minst omdat het in dit wetsvoorstel om de toekomst van kwetsbare groepen jongeren en vrouwen gaat.